Algemene voorwaarden

Media Reverse B.V., Vaartweg 66, 1217 SV, Hilversum

Artikel 1 Definities

1.1 Media Reverse: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Media Reverse, gevestigd te Hilversum, bij het Handelsregister geregistreerd onder nummer 63640392, gebruikster van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk aan Media Reverse opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten.

1.3 Order: elke door Media Reverse aanvaarde opdracht van de Opdrachtgever, al dan niet voortvloeiende uit of samenhangende met een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle verbintenissen tussen Media Reverse en de Opdrachtgever. Andere (algemene) voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Media Reverse.

Artikel 3 Totstandkoming verbintenissen

3.1 Alle aanbiedingen zijdens Media Reverse, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Zijdens Media Reverse uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomsten

4.1 Indien voor de uitvoering van een Order informatie en/of materialen nodig zijn, staat Opdrachtgever in voor tijdige aanlevering daarvan aan Media Reverse of, indien zulks is afgesproken, aan derden. Media Reverse zal hiertoe de juiste specificatie verzorgen.

4.2 In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is Media Reverse bevoegd de prestaties waartoe zij zich jegens Opdrachtgever heeft gebonden op te schorten, ongeacht de aard daarvan en ongeacht of deze samenhangen met de prestatie ter zake waarvan Opdrachtgever te kort komt.

 

Artikel 5 Annulering

5.1 De Opdrachtgever is gerechtigd een Order te annuleren voordat Media Reverse met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt, zulks ter uitsluitende beoordeling van Media Reverse, mits hij de kosten vergoedt welke Media Reverse als dan reeds ter voorbereiding van de uitvoering van de Order heeft gemaakt. Daaronder wordt begrepen een vergoeding ter zake gederfde winst, kosten van ingekochte zaken en diensten alsmede een redelijke vergoeding ter zake de tijd die door Media Reverse is besteed aan voorbereiding van de uitvoering van de Order en de voorbereiding van de totstandkoming van de Order. Indien Media Reverse een door opdrachtgever per mail goedgekeurde boeking heeft gedaan bij een exploitant en deze wordt geannuleerd heeft Media Reverse een inspanningsverplichting dit zonder of tegen zo laag mogelijke kosten mogelijk te maken maar kan zij niet garanderen dat dit ook lukt. Eventuele kosten zijn dan rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Prijs

6.1 Alle door Media Reverse bij offerte, opdrachtbevestiging of enig ander document opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, en exclusief de kosten van door Media Reverse ter zake de uitvoering van de overeenkomst in te kopen zaken of diensten en/of andere voorschotten tenzij anders afgesproken. Kennelijke rekenfouten bij opgave door Media Reverse van begrotingen en prijzen mogen door Media Reverse eenzijdig worden gecorrigeerd, waarna de gecorrigeerde opgave tussen partijen geldt.

6.2 Media Reverse is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich (één van) de volgende omstandigheden voordoet of voordoen:

6.2.1 stijging van de kosten ter uitvoering van de Order, waaronder begrepen de kosten van in te kopen zaken en/of diensten, belastingen, en het valutarisico ingeval Media Reverse zaken en/of diensten in vreemde valuta dient in te kopen;

6.2.2 wijziging van de Order;

6.2.3 een zodanige onduidelijkheid, onvolledigheid en/of ondeugdelijkheid van door de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Order door Media Reverse aan te reiken informatie of materialen, dat Media Reverse voor een behoorlijke uitvoering daarvan meer werkzaamheden dient te verrichten en/of meer kosten dient te maken dan op grond van de omstandigheden van het geval, het gebruik en de houding en/of toezeggingen van de Opdrachtgever in redelijkheid door Media Reverse mocht worden verwacht.

6.2.4 omstandigheden welke op basis van redelijkheid niet voor risico en rekening van Media Reverse kunnen komen.

Artikel 7 Klachten

7.1 De Opdrachtgever is verplicht om met bekwame spoed na uitvoering van elke Order te onderzoeken of deze conform de overeenkomst is uitgevoerd. De Opdrachtgever dient Media Reverse terstond in kennis te stellen van gebleken onvolkomenheden. De desbetreffende kennisgeving dient Media Reverse uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de Order te hebben bereikt, bij gebreke waarvan tussen partijen vaststaat dat de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoordt.

7.2 Media Reverse is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van eerdere ondeugdelijke prestaties. De Opdrachtgever dient Media Reverse daartoe in de gelegenheid te stellen gedurende een redelijke termijn, welke door Media Reverse na overleg met de Opdrachtgever wordt vastgesteld. Elke rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding alsmede elk opschorting recht zijdens de Opdrachtgever is uitgesloten indien aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan.

Artikel 8 Duurovereenkomsten

8.1 Indien tussen Media Reverse en de Opdrachtgever een overeenkomst is gesloten welke geldt voor een bepaalde of onbepaalde tijd, zoals een samenwerkingsovereenkomst, en/of voorziet in een continue of steeds wederkerende prestatie, zal deze van rechtswege ontbonden zijn indien en zodra de Opdrachtgever zijn betalings- verplichtingen niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de Opdrachtgever anderszins blijkt dat hij aan zijn verplichtingen jegens Media Reverse niet kan of zal voldoen.

8.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde doet niet af aan de bevoegdheid van Media Reverse om ter zake beëindiging van de duurovereenkomst schadevergoeding te vorderen. Als geleden schade wordt in elk geval aangemerkt gederfde winst, kosten ter zake verplichtingen die door Media Reverse ter uitvoering van de overeenkomst zijn aangegaan, etc.

8.3 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient voor 1 oktober schriftelijk opgezegd te worden door opdrachtgever om daarmee per 31 december van datzelfde jaar de samenwerking te kunnen beëindigen.

Artikel 9 Honorering

9.1 Mediastrategie/planning/monitoring:

9.1.1. De door Media Reverse te verrichten Diensten in verband met Mediastrategie, planning en monitoring zullen door Media Reverse aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen een tussen Media Reverse en Opdrachtgever overeen te komen uurtarief, een vaste vergoeding en/of een vast en/of variabel percentage van de Media-omzet voor bureaucommissie.

9.1.2. Bij gebreke van een vooraf overeengekomen uurtarief, vergoeding of percentage, geldt het gebruikelijke tarief, te weten 10% service fee over de bruto Mediaomzet (voor bureaucommissie maar na onderhandelde korting). Deze fee zit verwerkt in de offertes aan Opdrachtgever.

9.1.3. Indien een exploitant geen bureaucommissie hanteert wordt het bedrag met 15% gebruteerd en vervolgens het standaard of overeengekomen percentage berekend.

9.1.4. Indien het voor de te verrichten Diensten verschuldigde honorarium door Media Reverse vooraf wordt begroot, geldt deze begroting steeds slechts als indicatie van het uiteindelijk verschuldigde honorarium. De Media Reverse zal Opdrachtgever voor zover mogelijk steeds vooraf op de hoogte stellen van eventueel meerwerk.

  • Systemen, inkoop, media-executie:

9.2.1. Voor de door Media Reverse voor Opdrachtgever te verrichten Diensten in verband met Systemen, Inkoop en Media-executie heeft Media Reverse, behoudens andersluidend beding, recht op een tussen Media Reverse en Opdrachtgever overeen te komen percentage van de betreffende bruto Mediaomzet (voor bureaucommissie).

9.2.2. Bij gebreke van een vooraf overeengekomen percentage, geldt het gebruikelijke tarief, te weten 5% systemen fee over de bruto Mediaomzet (voor bureaucommissie maar na onderhandelde korting). Deze fee zit verwerkt in de offertes aan Opdrachtgever.

9.1.3. Indien een exploitant geen bureaucommissie hanteert wordt het bedrag met 15% gebruteerd en vervolgens het standaard of overeengekomen percentage berekend.

9.3 Media Reverse maakt geen gebruik van mogelijke regelingen of afspraken met exploitanten waarbij achteraf procentuele kortingen gegeven worden bij bepaalde bestedingsniveaus op bureau niveau, zogenoemde surcommision regelingen. Media Reverse is wel gerechtigd een beperkte procentuele vergoeding te ontvangen voor snelle betaling (betalingskorting bij betaling binnen een bepaalde periode) indien een exploitant een dergelijke regeling aanbiedt. Deze betalingskorting kan niet gekoppeld zijn aan een bepaald bestedingsniveau.

9.4 Door Media Reverse verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin, dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, Media Reverse het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

10.1 De Opdrachtgever dient het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na de factuurdatum aan Media Reverse te voldoen tenzij tussen partijen anders is afgesproken.

10.2 Verrekening zijdens opdrachtgever is uitgesloten.

10.3 De Opdrachtgever is op eerste verzoek van Media Reverse gehouden zekerheid te stellen voor de voldoening van het door hem verschuldigde tenzij anders afgesproken. Deze zekerheid zal zodanig zijn dat het bedrag betrekking hebbende op de opdracht, te vermeerderen met niet betaalde posten, daaruit volledig en zonder moeite kan worden voldaan. Media Reverse is gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten wanneer de Opdrachtgever aan haar verzoek tot het stellen van zekerheid niet of niet op de voormelde wijze voldoet.

10.4 Bij niet tijdige betaling van hetgeen de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst is verschuldigd, wordt deze vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur of facturen verschuldigd, vermeerderd met vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast worden buitengerechtelijke incassokosten berekend gelijk aan 15% van de hoofdsom exclusief B.T.W. met een minimum van € 300,-. De incassokosten vormen aldus een gefixeerde vergoeding van Opdrachtgever aan Media Reverse voor de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden die door of voor rekening van Media Reverse worden uitgevoerd en welke werkzaamheden geacht worden plaats te vinden indien en zodra sprake is van een tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Bij overmacht zijdens Media Reverse is zij bevoegd een eventueel overeengekomen termijn ter zake nakoming van de overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. Onder overmacht zijdens Media Reverse wordt ook begrepen de onmogelijkheid tot plaatsing van media-uitingen door tekortkoming of overmacht zijdens de media-exploitant.

11.2 Het recht van de Opdrachtgever een beroep te doen op overmacht of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, is uitgesloten.

Artikel 12 Verjaring

12.1 Elke rechtsvordering jegens Media Reverse, samenhangend met een overeenkomst op welke deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verjaard door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Media Reverse is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard ook als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld zijdens Media Reverse. Aansprakelijkheid van Media Reverse voor gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

13.2 Aansprakelijkheid van Media Reverse is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij in rekening heeft gebracht of mag brengen ter zake de Order waarmee de schade samenhangt.

13.3 Media Reverse is niet aansprakelijk voor de inhoud van media-uitingen welke zij als gevolg van een Order voor rekening van de Opdrachtgever heeft doen plaatsen.

13.4 De Opdrachtgever vrijwaart Media Reverse voor en stelt haar volledig schadeloos ter zake van eventuele aanspraken van derden ter zake de prestaties van Media Reverse.

Artikel 14 Materialen

14.1 De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid, volledigheid en bruikbaarheid van de door haar aan Media Reverse ter uitvoering van de overeenkomst aangeleverde informatie.

14.2 Alle zaken en bescheiden welke door Media Reverse of in haar opdracht ter uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd aan haar ter beschikking worden gesteld of door haar worden verworven, zoals plannen, catalogi, bescheiden, copy-proofs, litho’s, prints etc., blijven c.q. worden haar eigendom.

14.3 Media Reverse is niet gehouden de in het vorige lid na gebruik en/of verwerking bedoelde zaken aan de Opdrachtgever af te geven. Zaken die door de Opdrachtgever aan Media Reverse ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld, zijn eigendom van Media Reverse, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 Geheimhouding

15.1 Media Reverse is verplicht om al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van Orders ter kennis komt omtrent de onderneming en/of (toekomstige) reclame-uitingen of mediaplannen van Opdrachtgever, geheim te houden.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op de overeenkomst tussen Media Reverse en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van Media Reverse om voor de relatief bevoegde rechter te kiezen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord of klik hier voor meer informatie.

Akkoord